Zukow, Walery, Igor-Severyn Flyunt, Sofiya Ruzhylo, Halyna Koval’chuk, Yaryna Nahurna, Dariya Popovych, and Serhiy Sarancha. 2021. “Forecasting of Multivariant Changes in Step Test under the Influence of Natural Adaptogens”. Pedagogy and Psychology of Sport 7 (1):85-93. https://doi.org/10.12775/PPS.2021.07.01.005.