POPOVYCH, I.; BABELYUK, V.; ZUKOW, W.; MUSZKIETA, R.; DUBKOVA, G.; NESTEROVA, L.; HUBYTS’KYI, V.; BILAS, V.; MUSIYENKO, V.; SENIV, T.; MIS’KO, V.; BABYLYUK, R.; YAREMCHUK, Y.; BARYLYAK, L.; GOZHENKO, A. Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex. Pedagogy and Psychology of Sport, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 61–73, 2020. DOI: 10.12775/PPS.2020.06.02.006. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PPS/article/view/PPS.2020.06.02.006. Acesso em: 29 may. 2024.