Babelyuk, V., Gozhenko, A., Dubkova, G., Zukow, W., Hubyts’kyi, V., Ruzhylo, S., Fedyayeva, S., Kovalchuk, G., & Popovych, I. (2021). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and immunity. Pedagogy and Psychology of Sport, 7(1), 115–134. https://doi.org/10.12775/PPS.2021.07.01.008