Popovych, I., Babelyuk, V., Zukow, W., Muszkieta, R., Dubkova, G., Nesterova, L., Hubyts’kyi, V., Bilas, V., Musiyenko, V., Seniv, T., Mis’ko, V., Babylyuk, R., Yaremchuk, Y., Barylyak, L., & Gozhenko, A. (2020). Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex. Pedagogy and Psychology of Sport, 6(2), 61–73. https://doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.006