Popadynets’, O., Gozhenko, A., Badiuk, N., Zukow, W., Kovbasnyuk, M., Korolyshyn, T., & Popovych, I. (2020). Relationships between changes in entropy of the EEG and parameters of the immunity. Pedagogy and Psychology of Sport, 6(1), 24–40. https://doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.003