(1)
Babelyuk, V.; Gozhenko, A.; Dubkova, G.; Zukow, W.; Hubyts’kyi, V.; Ruzhylo, S.; Fedyayeva, S.; Kovalchuk, G.; Popovych, I. Causal Relationships Between the Parameters of Gas Discharge Visualization and Immunity. Pedag Psychol Sport 2021, 7, 115-134.