(1)
Popovych, I. L.; Gozhenko, A. I.; Babelyuk, V. Y.; Zukow, W.; Muszkieta, R.; Korolyshyn, T. A.; Dubkova, G. I.; Klishch, I. M.; Mysula, I. R.; Bilas, V. R.; Flyunt, I.-S. S.; Fil’, V. M.; Barylyak, L. G. Similarity Of Effects On EEG Parameters Of Aramaic, Greek Catholic And Krishnaic Prayers. Pedag Psychol Sport 2020, 6, 121-138.