(1)
Popovych, I.; Babelyuk, V.; Zukow, W.; Muszkieta, R.; Dubkova, G.; Nesterova, L.; Hubyts’kyi, V.; Bilas, V.; Musiyenko, V.; Seniv, T.; Mis’ko, V.; Babylyuk, R.; Yaremchuk, Y.; Barylyak, L.; Gozhenko, A. Liturgy Affects the Parameters of Gas Discharge Visualization, Acupuncture Points and Neuro-Endocrine-Immune Complex. PPS 2020, 6, 61-73.