(1)
Popadynets’, O.; Gozhenko, A.; Badiuk, N.; Zukow, W.; Kovbasnyuk, M.; Korolyshyn, T.; Popovych, I. Relationships Between Changes in Entropy of the EEG and Parameters of the Immunity. Pedag Psychol Sport 2020, 6, 24-40.