[1]
Babelyuk, V., Gozhenko, A., Dubkova, G., Zukow, W., Hubyts’kyi, V., Ruzhylo, S., Fedyayeva, S., Kovalchuk, G. and Popovych, I. 2021. Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and immunity. Pedagogy and Psychology of Sport. 7, 1 (Mar. 2021), 115–134. DOI:https://doi.org/10.12775/PPS.2021.07.01.008.