[1]
Popovych, I., Babelyuk, V., Zukow, W., Muszkieta, R., Dubkova, G., Nesterova, L., Hubyts’kyi, V., Bilas, V., Musiyenko, V., Seniv, T., Mis’ko, V., Babylyuk, R., Yaremchuk, Y., Barylyak, L. and Gozhenko, A. 2020. Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex. Pedagogy and Psychology of Sport. 6, 2 (Apr. 2020), 61–73. DOI:https://doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.006.