Zellma, A., & Mąkosa, P. M. (2024). Roman Catholic Religious Education in the Internet Media Coverage in Poland. Paedagogia Christiana, 52(2), 93–130. https://doi.org/10.12775/PCh.2023.013