Horowski, J., & Sadłoń, W. (2020). Editorial. Paedagogia Christiana, 44(2), 5–8. https://doi.org/10.12775/29093