Chrostowski, W. (2011). Love towards Animals in the Light of the Bible. Paedagogia Christiana, 28(2), 65–82. https://doi.org/10.12775/PCh.2011.003