Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu https://apcz.umk.pl/PBPS <p>Kwartalnik Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym poświęconym prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.</p><p>PBPiS znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.07.2019 r. z liczbą <strong>20 punktów</strong>.</p> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl-PL Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2300-9853 120 radców skarbowych jako „elita” Krajowej Administracji Skarbowej https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2021.007 Publikacja poświęcona jest instytucji radcy skarbowego, która funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 1 marca 2017 r. wraz z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych potwierdziły, że stanowisko radcy skarbowego to jedynie „nieefektywna posada urzędnicza” w strukturach administracji podatkowej (skarbowej). Ponadto badania ujawniły m.in., że 58,33% radców skarbowych nie posiada kierunkowego wykształcenia wyższego o profilu prawno-podatkowym, właściwego do wymiaru, poboru i egzekucji danin publicznoprawnych. Ireneusz Nowak Prawa autorskie (c) 2021 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021-09-01 2021-09-01 9 2 9 40 10.12775/PBPS.2021.007 Krajowa Administracja Skarbowa w świetle „standardów” stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej – uwagi krytyczne https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2021.008 Przedmiotem rozważań i analiz w artykule jest m.in. ocena procesu legislacyjnego związanego z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej wraz z następczą pragmatyką kadrowo-płacową w tym obszarze. Przeprowadzone badania wykazały, że reforma rządowej administracji danin publicznoprawnych w zakresie tzw. konsolidacji administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej nie została należycie przygotowana. W tym zakresie autor wskazuje główne jej mankamenty, popierając swoje tezy materiałem empirycznym. Ireneusz Nowak Prawa autorskie (c) 2021 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021-09-01 2021-09-01 9 2 41 66 10.12775/PBPS.2021.008 Funkcjonowanie agencji wykonawczych finansujących badania naukowe w Unii Europejskiej https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2021.009 Publikacja obejmuje problematykę funkcjonowania agencji wykonawczych UE powołanych w celu finansowania badań naukowych. W artykule zbadano podstawy prawne powstania oraz finansowania agencji wykonawczych, jak również praktyczne aspekty ich działalności. W wyniku przeprowadzonej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądowego analizy wykazano podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu wybranych agencji oraz oceniono ich skuteczne i efektywne funkcjonowanie. Natalia Sordon Prawa autorskie (c) 2021 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021-09-01 2021-09-01 9 2 67 92 10.12775/PBPS.2021.009 Rozstrzygnięcia nadzorcze i zarządzenia zastępcze wojewody dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2021.010 Rozważania zawarte w artykule poświęcono funkcjom wojewody jako organu nadzorczego wobec działalności jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór to poddawanie badaniu, w jaki sposób działa podmiot pod względem zgodności z kryterium legalności. Instytucja nadzoru pozwala na wgląd w działalność podmiotów poddawanych nadzorowi i stosowanie właściwych środków. Jednym ze sposobów pozwalających na uregulowanie działań instytucji nadzorowanej z udziałem jednostki zewnętrznej są zarządzenia zastępcze wojewody. Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej jest zaliczany do organów nadzoru ogólnego sprawowanego nad działalnością samorządu terytorialnego, bowiem to on prowadzi nadzór we wszystkich sprawach, które nie należą do kompetencji Prezesa Rady Ministrów czy regionalnych izb obrachunkowych. Ustrojodawca, wyznaczając zamknięty katalog organów nadzoru, nie tworzy generalnej podstawy prawnej do nadzorowania działalności komunalnej, ale odsyła do normy kompetencyjnej zawartej w ustawie, która wyznaczy organ nadzoru, środki oraz przesłanki stosowania. Działalność nadzorcza sprawowana przez regionalne izby obrachunkowe oraz wojewodów różni kryterium „spraw finansowych”. Celem artykułu jest wykazanie, że zgodnie z rozdzieleniem kompetencji nadzorczych pomiędzy regionalne izby obrachunkowe a wojewodów ingerencja nadzorcza wojewody nie służy pozbawieniu j.s.t. prawa do samodzielności w realizowaniu zadań publicznych, a zapewnieniu gwarancji prowadzenia działań j.s.t. zgodnie z przepisami prawa oraz ograniczeniu bezczynności organów w zakresie realizacji swoich kompetencji. Joanna Łubina Prawa autorskie (c) 2021 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021-09-01 2021-09-01 9 2 93 116 10.12775/PBPS.2021.010 Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową – analiza na tle orzecznictwa sądów administracyjnych https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2021.011 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych warunkiem opodatkowania przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową jest zwiększenie majątku spółki powstałej w wyniku przekształcenia. To oznacza, że jeśli w ramach przekształcenia nie ma miejsca wniesienie (podwyższenie) wkładów, wówczas majątek spółki nie ulega zwiększeniu. W związku z tym w takiej sytuacji przekształcenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie jest trafny dominujący w orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega różnica między wartością majątku spółki przekształcanej a wartością opodatkowanych uprzednio wkładów. Wiktor Podsiadło Prawa autorskie (c) 2021 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021-09-01 2021-09-01 9 2 117 136 10.12775/PBPS.2021.011 Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych po 1 stycznia 2021 r. https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2021.012 Artykuł dotyczy problematyki związanej z możliwością odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług noclegowych i gastronomicznych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwie podstawowym prawem podatnika, jednakże w przypadku tego rodzaju usług prawo to jest w sposób istotny ograniczone. W tym kontekście przyjęte przez polskiego ustawodawcę rozwiązania prawne budzą liczne kontrowersje. W niniejszym opracowaniu przedstawiono i poddano analizie obowiązujące rozwiązanie prawne dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług noclegowych i gastronomicznych, uwzględniając zapadłe w tym zakresie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wprowadzone z dniem 1 stycznia 2021 r. zmiany legislacyjne. Bartłomiej Bieniek Prawa autorskie (c) 2021 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021-09-01 2021-09-01 9 2 137 153 10.12775/PBPS.2021.012