Wantoch-Rekowski, J. (2014) „O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(1), s. 115–123. doi: 10.12775/PBPS.2014.007.