Wantoch-Rekowski, J. (2014). O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 2(1), 115–123. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.007