(1)
Malinowski, G. Identity, Many-Valuedness and Referentiality. LLP 2013, 22, 375-387.