1.
MOŻDŻEŃ, Julia. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 27 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 269–275. [udostępniono 29.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.036.