Dominiak, Łukasz M. „Sprawozdanie Z warsztatów Naukowych Pt. “Six Centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków Polsko-Tureckich Spotkań W Stambule: Tożsamości, Trajektorie I Intelektualne Wymiany, Orien”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 29, nr 2, październik 2014, s. 283-5, doi:10.12775/KLIO.2014.038.