Dominiak, Łukasz M. (2014) „Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 283–285. doi: 10.12775/KLIO.2014.038.