Panasiuk, A. (2022) „Społeczno – gospodarczy obraz Sławatycz w świetle inwentarzy (1679-1764) (dawny powiat brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego)”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 61(1), s. 25–77. doi: 10.12775/KLIO.2022.002.