Panasiuk, A. (2022). Społeczno – gospodarczy obraz Sławatycz w świetle inwentarzy (1679-1764) (dawny powiat brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 61(1), 25–77. https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.002