Słoczyński, Henryk. „Historyk, Fakt, Pokora”. Kwartalnik Historyczny 123, no. 3 (listopad 1, 2016): 523–551. Udostępniono luty 7, 2023. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2016.123.3.05.