1.
SŁOCZYŃSKI, Henryk. Historyk, fakt, pokora. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 listopad 2016, T. 123, nr 3, s. 523–551. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/KH.2016.123.3.05.