Słoczyński, H. „Historyk, Fakt, Pokora”. Kwartalnik Historyczny, t. 123, nr 3, listopad 2016, s. 523-51, doi:10.12775/KH.2016.123.3.05.