Kaliski, B. (2018) „Table of Transliteration”, Kwartalnik Historyczny, 124, s. 208. doi: 10.12775/16263.