Słoczyński, H. (2016) „Historyk, fakt, pokora”, Kwartalnik Historyczny, 123(3), s. 523–551. doi: 10.12775/KH.2016.123.3.05.