Zarycki, Tomasz. 2021. „Polska Historiografia Po Roku 1989: Spojrzenie Socjologa Nauki”. Kwartalnik Historyczny 128 (1):491-502. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.1.02.