Słoczyński, Henryk. 2016. „Historyk, Fakt, Pokora”. Kwartalnik Historyczny 123 (3):523-51. https://doi.org/10.12775/KH.2016.123.3.05.