SŁOCZYŃSKI, H. Historyk, fakt, pokora. Kwartalnik Historyczny, [S. l.], v. 123, n. 3, p. 523–551, 2016. DOI: 10.12775/KH.2016.123.3.05. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2016.123.3.05. Acesso em: 1 luty. 2023.