Zarycki, T. (2021). Polska historiografia po roku 1989: spojrzenie socjologa nauki. Kwartalnik Historyczny, 128(1), 491–502. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.1.02