Kaliski, B. (2019). Reviews. Kwartalnik Historyczny, 126(3), 139–194. https://doi.org/10.12775/21287