Kaliski, B. (2018). Table of Transliteration. Kwartalnik Historyczny, 124, 208. https://doi.org/10.12775/16263