Kaliski, B. (2018). Abbreviations. Kwartalnik Historyczny, 124, 206–207. https://doi.org/10.12775/16262