Słoczyński, H. (2016). Historyk, fakt, pokora. Kwartalnik Historyczny, 123(3), 523–551. https://doi.org/10.12775/KH.2016.123.3.05