Jurek, T. (2016). „Usque in Vurta fluvium”. Nad trybutem Mieszkowym. Kwartalnik Historyczny, 123(3), 425–445. https://doi.org/10.12775/KH.2016.123.3.01