(1)
Kaliski, B. Table of Transliteration. KH 2018, 124, 208.