[1]
Kaliski, B. 2018. Table of Transliteration. Kwartalnik Historyczny. 124, (mar. 2018), 208. DOI:https://doi.org/10.12775/16263.