[1]
Słoczyński, H. 2016. Historyk, fakt, pokora. Kwartalnik Historyczny. 123, 3 (lis. 2016), 523–551. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2016.123.3.05.