1.
BABELYUK, Valeriy, TSERKOVNIUK, Ruslan, BABELYUK, Nazariy, ZUKOW, Xawery, RUZHYLO, Sofiya, DUBKOVA, Galyna, KOROLYSHYN, Tetyana, HUBYTS’KYI, Viktor, KIKHTAN, Volodymyr, GOZHENKO, Anatoliy & POPOVYCH, Igor. The parameters of gas discharge visualization (biophotonics) correlated with parameters of acupuncture points, EEG, HRV and hormones. Journal of Education, Health and Sport [online]. 31 December 2021, T. 11, nr 12, s. 359–373. [accessed 29.5.2023]. DOI 10.12775/JEHS.2021.11.12.030.