1.
KOZYAVKINA, O V, KOZYAVKINA, N V, Voloshyn Т B, Hordiyevych М S, LYSOVYCH, V I, BABELYUK, V Y, DUBKOVA, H I, KOROLYSHYN, T A, MYSULA, I R, POPOVYCH, D V, ZUKOW, W & POPOVYCH, I L. Caused by Kozyavkin© method changes in hand function parameters in children with spastic form of cerebral palsy and their EEGs, HRVs and GDVs accompaniments. Journal of Education, Health and Sport [online]. 12 September 2018, T. 8, nr 10, s. 11–30. [accessed 30.5.2023].