Babelyuk, V., N. Babelyuk, I. Popovych, A. Gozhenko, I. Kyrylenko, T. Korolyshyn, G. Dubkova, M. Kovbasnyuk, V. Hubyts’kyi, V. Kikhtan, V. Musiyenko, Y. Dobrovolsky, I. Korsunskyi, and W. Zukow. “Effects of Transcutaneous Electrical Stimulation With the Device ‘VEB’ ® on the Human Body”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 12, no. 2, Feb. 2022, pp. 313-35, doi:10.12775/JEHS.2022.12.02.033.