Nasalyk, R., S. Shkrobot, N. Sokhor, L. Milevska-Vovchuk, K. Duve, B. Nasalyk, W. Zukow, and I. Popovych. “Characteristics of Cerebral Hemodynamics in Patients With Chronic Brain Ischemia”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 10, no. 11, Nov. 2020, pp. 11-20, doi:10.12775/JEHS.2020.10.11.001.