1.
BABELYUK, Valeriy, BABELYUK, Nazariy, POPOVYCH, Igor, GOZHENKO, Anatoliy, KYRYLENKO, Iryna, KOROLYSHYN, Tetyana, DUBKOVA, Galyna, KOVBASNYUK, Marta, HUBYTS’KYI, Victor, KIKHTAN, Volodymyr, MUSIYENKO, Vira, DOBROVOLSKY, Yuriy, KORSUNSKYI, Igor and ZUKOW, Walery. Effects of transcutaneous electrical stimulation with the device “VEB” ® on the human body. Journal of Education, Health and Sport. Online. 28 February 2022. Vol. 12, no. 2, pp. 313-335. [Accessed 25 April 2024]. DOI 10.12775/JEHS.2022.12.02.033.