1.
RUZHYLO, Sofiya, ZAKALYAK, Nataliya, POPOVYCH, Dariya, KIKHTAN, Volodymyr, SENIV, Teodor, NOVAK, Oksana, MATS’KO, Oksana and ŻUKOW, Xawery. Thyrotropic effects of balneotherapy in Truskavets’ spa and their endocrine, vegetative and metabolic accompaniments. Journal of Education, Health and Sport. Online. 10 April 2022. Vol. 12, no. 4, pp. 94-104. [Accessed 1 December 2023]. DOI 10.12775/JEHS.2022.12.04.008.