1.
KRYZHEVSKYI, Yevhenii, BILYAYEVA, Olga, RYKOV, Sergiy, SHARGORODSKA, Iryna, OSADCHAYA, Oksana, BARINOV, Yurii and PETROVSKY, Mykola. Study of new pathogenetic mechanisms of diabetic retinopathy development in patients with diabetic foot syndrome. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 April 2021. Vol. 11, no. 4, pp. 233-246. [Accessed 15 June 2024]. DOI 10.12775/JEHS.2021.11.04.024.