1.
MARICHEREDA, V. G., CHERNIYEVSKAYA, S. G., MOSKALENKO, T. Ya., SHEVCHENKO, I. M. and SHEVCHENKO, N. V. Multivariate analysis of cellular immunity state in rhesus-sensitized women. Journal of Education, Health and Sport. Online. 31 July 2018. Vol. 8, no. 7, pp. 606-614. [Accessed 19 June 2024].