[1]
V. Babelyuk, Y. Dobrovolsky, I. Korsuns’kyi, V. Kuzenko, I. Popovych, and W. Zukow, “The algorithm of the electric stimulator VEB-1 software operation”, J Educ Health Sport, vol. 10, no. 5, pp. 403–409, May 2020.