[1]
I. V. Savytskyi, S. V. Tsypoviaz, R. G. Lenik, O. V. Bilash, R. H. Zashchuk, and I. V. Miastkivska, “Research of effects by donators nitrogen of oxygen in complex therapy during experimental peritonitis”, J Educ Health Sport, vol. 9, no. 12, pp. 282–297, Dec. 2019.